Důležité okamžiky legalizace léčebného konopí v ČR

Průběžně doplňovaný chronologický přehled pokračujícího procesu legalizace účinné léčby řady onemocnění a stavů - aneb od legislativní prohibice přes ekonomickou prohibici... kam? Přehled popisuje stav k 1. lednu 2014.

 • 8. dubna 2010: v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR probíhá pod záštitou děkana 1. LF UK prof. MUDr. Tomáše Zimy, DrSc., MBA, a poslance ODS MUDr. Mgr. Ivana Langera odborný seminář „Perspektivy léčby konopím: medicína, legislativa, politika.“ Program semináře, prezentace a záznamy vystoupení i diskuse, plus krátký koncepční dokument vzešlý z debaty jsou ke stažení na www.adiktologie.cz/seminar. Závěrem semináře se všichni zúčastnění odborníci včetně zástupců státní správy shodli na tom, že konopí je třeba pro léčbu pacientům zpřístupnit a že proces by mělo zahájit Ministerstvo zdravotnictví jako věcně příslušný resort.
 • 11. květen 2011: ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger v odpovědi na březnový písemný dotaz děkana 1. LF UK Tomáše Zimy o zohlednění závěrů parlamentního semináře z roku 2010 uvádí, že o léčbu konopím „ze strany odborníků, kteří by se aktivně zajímali o výzkum nebo o potenciální využití konopí k léčebným účelům jsme nezaznamenali prakticky žádný konkrétní zájem“ (sic!) a ministerstvo zdravotnictví nemůže “z časových důvodů” legalizaci léčby konopím zahrnout do novely zákona o léčivech ani do novely zákona o omamných a psychotropních látkách, jejichž předložení do konce roku 2011 ministerstvu ukládá Legislativní plán vlády. Věcně totožnou odpověď od ministra Hegera dostává na svůj nezávisle položený písemný dotaz o několik dní později také poslanec MUDr. Pavel Bém. Ministr Heger tak dvěma prominentním lékařům, zajímajícím se o výzkum léčebného konopí a jeho praktické využití v medicíně, poněkud dadaisticky vysvětluje, že jejich zájem není konkrétním zájmem, a že parlamentní seminář za účasti široké odborné obce se nikdy nekonal.
 • květen-červen 2011: organizátoři parlamentního semináře z dubna 2010 jsou osloveni několika sdruženími pacientů, jejichž členové se (nelegálně a svépomocně) léčí konopím s dotazem na možnosti dalšího postupu a s žádostí o pomoc.
 • 16. srpna 2011: desetičlenný petiční výbor, složený z lékařů, výzkumných pracovníků, zástupců pacientů a občanského sektoru zveřejňuje petici http://www.lecebnekonopi.cz/, která vzbudí zájem médií i politiků. Jako první se k požadavkům petice již den po jejím zveřejnění hlásí předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Miroslava Němcová.
 • 19. srpna 2011: mluvčí Ministerstva zdravotnictví ČR (MZd ČR) Vlastimil Sršeň v prhlášení pro média tvrdí, že problém léčby konopím není v České republice prodiskutován a diskusi je teprve třeba zahájit. MZd ČR i nadále odmítá legalizaci léčebného konopí zahrnout do novelizací zákonů, jež mu pro rok 2011 ukládá Legislativní plán vlády.
 • Srpen 2011: premiér vlády ČR Petr Nečas  ustavuje Pracovní skupinu za zpřístupnění konopí pro léčbu a výzkum v České republice (PSK), za předsednictví prof. MUDr. Tomáše Zimy a místopředsednictví národního protidrogového koordinátora, výkonného místopředsedy Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky Mgr. J. Vobořila, MSW; blíže viz http://bit.ly/u5WRWo
 • 13. září 2011: Druhý parlamentní seminář o léčbě konopím v ČR probíhá pod záštitou poslance Věcí veřejných MUDr. Jiřího Štětiny; náměstek ministra zdravotnictví pro legislativu Mgr. Martin Plíšek, ohlašuje připravenost svého resortu se na procesu aktivně podílet.
 • 15. září 2011: první setkání 26členné PSK. Komise pod vedením prof. Zimy  intenzivně po čtyři měsíce pracuje na konsensuálním návrhu legislativy pro zpřístupnění léčebného konopí (mj. za účasti ředitelů dvou odborů MZd ČR, ředitele SÚKL, zástupců odborných společností ČLS JEP včetně předsedy ČLS JEP prof. Blahoše, zástupců orgánů vymáhání práva a dalších orgánů státní správy, výzkumníků a pacientů - seznam všech členů ZDE).
 • 8. prosince 2011: 1. PSK odevzdala návrh zákona předsedovi vlády a předsedkyni PSP ČR.
 • 11. prosince 2011: poslední setkání PSK.
 • 1. února 2012: Návrh zákona jako poslanecký návrh rozeslán poslancům PČR. Jako předkladatelé si návrh PSK v doslovném znění osvojili: Miroslava Němcová (ODS), Pavel Bém (ODS), Milada Emmerová (ČSSD), Zuzka Bebarová-Rujbrová (KSČM, Jiří Skalický (TOP 09), Radek John (Věci veřejné), Jiří Štětina (Věci veřejné), Jiří Koskuba (ČSSD) a Michal Janek (TOP 09).
 • 3. února 2012: Návrh zákona zaslán vládě ČR ke stanovisku.
 • 13. února 2012: Ministr zdravotnictví Leoš Heger (TOP 09) navzdory účasti ředitelů věcně příslušných odborů MZd ČR a ředitele SÚKL na přípravě (nyní již) poslaneckého návrhu zákona doporučuje vládě zaujmout k němu negativní stanovisko; vláda na svém zasedání jeho doporučení odmítá, zaujímá neutrální stanovisko a doporučuje předkladatelům revizi návrhu, která by zohledňovala některé připomínky ministra zdravotnictví (viz TK po zasedání vlády).
 • 29. února 2012: Stanovisko vlády rozesláno poslancům jako tisk 590/1 (připomínky).
 • Březen – duben 2012: v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR je z iniciativy její předsedkyně Miroslavy Němcové zřízena 2. Pracovní skupina pro léčebné konopí (2. PSK), vedením je pověřen opět prof. T. Zíma, místopředsedou je poslanec Pavel Bém. Práce skupiny se účastní náměstek MZd ČR pro legislativu, Mgr. Martin Plíšek.
 • 16. dubna 2012: 2. PSK odevzdala návrh komplexního pozměňovacího návrhu poslancům-předkladatelům.
 • 2. května 2012: do čela Státního ústavu pro kontrolu léčiv namísto ministrem odvolaného RNDr. Martina Beneše nastupuje MUDr. Pavel Březovský
 • 8. června 2012: 1. Čtení návrhu zákona na jednání PS PČR. Návrh zákona postoupen k projednání výborům PS PČR.
 • 26. června 2012: Zemědělský výbor PS PČR projednal návrh zákona a vydal usnesení doručené poslancům jako tisk 590/2 (projednávání přerušeno).
 • 28. června 2012: v interview pro Medical Tribune se ředitel SÚKL Pavel Březovský vyznává ze své (zákonu odporující) víry, že “SÚKL má být prodlouženou rukou Ministerstva zdravotnictví.”
 • 17. července 2012: Výbor pro zdravotnictví PS PČR projednal návrh zákona a vydal usnesení doručené poslancům jako tisk 590/3 (projednávání přerušeno).
 • 11. září 2012: Zemědělský výbor PS PČR projednal návrh zákona a vydal usnesení doručené poslancům jako tisk 590/4 (pozměňovací návrhy).
 • 11. října 2012: Výbor pro zdravotnictví PS PČR projednal návrh zákona a ve shodě s doporučením vlády vydal usnesení, vycházející z návrhu 2. PSK a doručené poslancům jako tisk 590/5 (komplexní pozměňující návrh).
 • 26. října 2012: 2. čtení návrhu zákona a obecná rozprava. Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 590/6.
 • 7. prosince 2012: 3. čtení návrhu zákona. Návrh zákona schválen 126 hlasy ze 154 přítomných poslanců; 7 poslanců bylo proti, 21 poslanců se hlasování zdrželo (usnesení č. 1400).
 • 30. ledna 2013: Návrh projednán na 4. schůzi Senátu PČR. Senát návrh schválil 56 hlasy ze 62 přítomných; nikdo nebyl proti, 6 senátorů se hlasování zdrželo.
 • 15. února 2013: Zákon byl podepsán prezidentem ČR Václavem Klausem.
 • 15. února 2013: ministr Heger v odpověď na interpelaci poslance Václava Votavy (ČSSD) stran možnosti úhrady léčebného konopí a přípravků z něj z prostředku (povinného) zdravotního pojištění odpovídá tvrzením: „(…) přes všechny populární články v novinách a různé proklamace je dneska nezvratným faktem, že účinnost konopí jako léčiva není brána jako seriózní a léčivo v této farmaceutické podobě je považováno pouze za podpůrný léčivý prostředek a ty dnes nejsou prakticky v celé šíři hrazeny”
 • 4. března 2013: Zákon vyhlášen ve Sbírce zákonů v částce 22 pod číslem 50/2013 Sb.
 • 4. března 2013: Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) zveřejňuje návrh Opatření obecné povahy Sp. zn. sukls 17954/2013, v jehož bodu 5c) chce v ČR prosadit administrativní zákaz úhrady léčebného konopí indikovaným pacientům ze zdravotního pojištění. Ve zdůvodnění mj. uvádí: “jedná se o skupinu přípravků rostlinného původu (...) absentuje doložení účinnosti (...) není k dispozici žádná studie, dokládající terapeutickou hodnotu.”
 • 19. března 2013: SÚKL v zákonné lhůtě obdržel připomínky, namítající proti obsahu návrhu Opatření obecné povahy, od více než deseti subjektů, mj. od předsedy České lékařské akademie prof. MUDr. Rudolfa Rokyty, DrSc., od odboru vnitřní bezpečnosti Ministerstva vnitra ČR, od Národní protidrogové centrály Policie ČR, od několika dotčených pacientů a od petičního výboru Petice za zpřístupnění léčebného konopí pro léčbu a výzkum.
 • 1. dubna 2013: Zákon o legalizaci užívání léčebného konopí pro léčbu a výzkum vstupuje v platnost, vzhledem k absenci prováděcích předpisů ale do poslední revize tohoto textu (23. dubna 2013) na český farmaceutický trh nedoputoval ani miligram léčebného konopí ani individuálně vyráběného léčivého přípravku, jenž by léčebné konopí obsahoval. Jediný hromadně vyráběný léčebný přípravek z konopí, de iure dostupný na českém trhu, byl od svého schválení v roce 2010 dovezen v množství 2 balení (cca 3týdenní dávky pro jednoho průměrného pacienta s roztroušenou sklerózou).
 • 15. dubna 2013: Ministerstvo zdravotnictví odesílá do meziresortního připomínkového řízení návrh „Vyhlášky, kterou se stanovují podmínky pro předepisování, přípravu, výdej a používání individuálně připravovaných léčivých přípravků s obsahem konopí pro léčebné použití“, k němuž musí vládní resorty (věcně příslušná ministerstva a meziresortní orgány) odeslat připomínky v krajně nestandardní lhůtě pěti dnů. Ministerstvo zdravotnictví ČR se ve svém návrhu mj.
  • omezuje množství předepisovaného konopí na 30 g měsíčně bez ohledu na pacientovu diagnózu;
  • zakazuje lékařům možnost léčit konopím a přípravky z něj osoby mladší 19 let, a to bez ohledu na pacientovu diagnózu;
  • zakazuje interním lékařům možnost indikace léčebného konopí pro ambulantní pacienty (zatímco další schválené odbornosti tuto možnost mají)
  • oproti důvodové Zprávě k zákonu č.50/2013 nezařazuje mezi odbornosti, oprávněné indikovat a předepisovat léčebné konopí, geriatry, oftalmology a dermatology;
  • jako povolené definuje jen čtyři odrůdy konopí – „shodou okolností“ všechny čtyři, jež má v portfoliu holandská společnost Bedrocan.
 • Žádné z těchto omezujících opatření není v důvodové zprávě k vyhlášce podepřeno jakoukoliv studií nebo jiným zřetele hodným medicínským či právním zdůvodněním. K druhému omezení Ministerstvo zdravotnictví ani SÚKL dokonce ani není zmocněno zákonem, porušuje tak pravidlo a silentio legis, podle níž pro státní orgány platí, že jestliže určitá skutečnost není právem upravena, pak nemají v dané věci pravomoc. Návrh vyhlášky je rozsáhle připomínkován – zejména sekretariátem Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky a Ministerstvem spravedlnosti ČR. Připomínky se soustřeďují především na výše zmíněné body.
 • 29. dubna 2013: SÚKL zveřejnil Opatření obecné povahy 04-13 spolu s vypořádáním připomínek, jak mu byly doručeny k návrhu tohoto opatření do 19. března 2013. Připomínky, namítající proti zákazu úhrady individuálně připravovaných léčebných prostředků ze zdravotního pojištění podali:(1) Mgr. Jindřich Vobořil, MSc. (národní protidrogový koordinátor ČR); (2) pan Zdeněk Majzlík (otec pacientky s roztroušenou sklerózou); (3) právní kancelář PPK Partners jménem své mandantky Martiny Kafkové (pacientka s roztroušenou sklerózou); (4) pan Michal Wagner (garant programového bodu "Drogy," Pirátská strana); (5) MUDr. Tomáš Zábranský, Ph.D. (Petiční výbor Petice za legalizaci léčebného konopí); (6) Mgr. Martin Smetana, botanik; (7) ing. Jiří Kadrnka; (8) Mgr. Dušan Dvořák, MMCA (předseda správní rady Diag Human Cannabis); (9) plk. Mgr. Jiří Frydrych (velitel Národní protidrogové centrály Policie ČR); (10) Mgr. Martin Linhart (ředitel odboru bezpečnostní politiky Ministerstva vnitra ČR); (11) Prof. MUDr. Richard Rokyta, DrSc. (ředitel České lékařské akademie). Souhlasné stanovisko k návrhu OOP zaslaly MUDr. Jarmila Bohumínská (Zástupkyně Svazu zdravotních pojišťoven) a ing. Miloslava Šlajsová (Všeobecná zdravotní pojišťovna). SÚKL ani jednu z připomínek nevypořádal kladně a se zcela vyhnul argumentaci ve prospěch svého tvrzení o „neúčinnosti konopí jako symptomatické léčby,“ které napadali odborníci. V dalších případech se SÚKL prohlásil za nepříslušný řešit bezpečnostní politiku státu.
 • 30. dubna 2013: Zákon č. 50/2013 platí přesně měsíc, Ministerstvo zdravotnictví ČR ani Státní ústav pro kontrolu léčiv ale dosud nedokázaly spustit  „Registr pro léčivé přípravky s omezením podle § 81a,“ jenž podle zákona měl být plně funkční od 1. dubna  2013. V důsledku toho není možné léčebné konopí legálně předepisovat ani vydávat indikovaným pacientům a zákon tak v důsledku ne/činnosti Ministerstva zdravotnictví ČR není naplněn.
 • 14. května 2013: Opatření obecné povahy 04-13, zakazující pojišťovnám úhradu léčebného konopí, vstoupilo v platnost. Státní ústav pro kontrolu léčiv nezohlednil žádnou z připomínek, doručených po vyvěšení návrhu OOP.
 • 15. května 2013 v rozhovoru pro deník Právo legislativní náměstek MZd Martin Plíšek tvrdí, že „že se uvažuje o povolení pěstovat konopí doma.“  K tomuto tvrzení se už nikdy nepřihlásí a žádosti občanských organizací o schůzku na toto téma odmítá nebo ignoruje.
 • 25. července 2013: „Vyhláška, kterou se stanovují podmínky pro předepisování, přípravu, výdej a používání individuálně připravovaných léčivých přípravků s obsahem konopí pro léčebné použití“ vychází ve Sbírce zákonů š. 221/2013 a tak vstupuje v platnost. Ministerstvo zdravotnictví nevyhovělo žádné z připomínek ministerstev a rezortů s výjimkou kosmetické úpravy, jíž snižuje nejnižší dovolený věk pro indikaci léčebného konopí z 19 na 18 let. Vyhláška tak fakticky znamená pro lékaře nemožnost indikovat konopí lege artis – nejzásadněji díky omezení maximální měsíční dávky na 30 gramů, jež je odůvodněno tím, že se rovná údajné průměrné dávce v Nizozemí; Ministerstvo zdravotnictví tedy prokázalo jednak neschopnost rozlišovat mezi maximální a průměrnou dávkou, jednak neschopnost studia odborné literatury, podle níž se průměrné měsíční dávky konopí z lékařské indikace pohybují mezi 70-120 gramy s extrémy v obou směrech.
 • 31. července 2013 vystupuje na tiskové konferenci stínový ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček (ČSSD) a prohlašuje: „Léčebné konopí musí být dostupné, odmítáme další sabotáž ministerstva zdravotnictví.“
 • 11. listopadu 2013: poté, co ani po 8 měsících od schválení Zákona 50/2013 Sb. není na českém trhu dostupné léčebné konopí, je z rozhodnutí Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky je pod záštitou Úřadu vlády ČR zřízena „Pracovní skupina pro revizi naplňování zákona o léčebném konopí“ s cílem navrhnout revizi podzákonných norem a supervidovat technické aspekty zavádění Zákona.
 • 4. prosince 2013: Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejňuje testovací prostředí Registru pro výrobce zdravotnického software. Předepisování konopí podle zákona s ohledem na absenci funkčního („netestovacího“) Registru tak stále není možné.

Další online zdroje