Petiční výbor za léčebné konopí odmítá manipulace nemocnými: nerealistické požadavky na porušení mezinárodních smluv o drogách nesmějí bránit zpřístupnění konopí pro léčbu v ČR

PRAHA, 30. srpna 2012 – TISKOVÁ ZPRÁVA VE VĚCI ZPŘÍSTUPNĚNÍ LÉČEBNÉHO KONOPÍ V ČESKÉ REPUBLICE ROK OD ZVEŘEJNĚNÍ PETICE A V REAKCI NA AKTUÁLNÍ PODNĚTY VE VEŘEJNÉ DEBATĚ O LEGISLATIVNÍM NÁVRHU ZA ZPŘÍSTUPNĚNÍ LÉČEBNÉHO KONOPÍ.

Rok od zveřejnění Petice za léčebné konopí je pod ní 44 tisíc podpisů a do 2. čtení v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR přichází návrh na zpřístupnění konopí pro léčbu a výzkum - zatím s nadstranickou politickou podporou. V rozporu s tímto návrhem a také s mezinárodními závazky České republiky se nicméně v poslední době objevuje požadavek některých aktivistů, aby si nemocní mohli „pěstovat konopí jako bylinku.“ Pacienti, u kterých jsou aktivisty a některými úředníky a politiky uměle vyvolávány obavy z vysoké ceny konopí v lékárnách, se tak stávají rukojmím jak zastánců neomezené dostupnosti marihuany, tak ideologicky motivovaných odpůrců zpřístupnění konopí pro medicínsky indikovanou léčbu.

Poslanecký návrh je v souladu s mezinárodní úmluvou OSN

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR 8. června 2012 schválila v prvním čtení drtivou většinou (141 hlasů ze 156 přítomných) návrh poslanecké iniciativy na novelizaci Zákona o léčivech a Zákona o návykových látkách a propustila jej do druhého čtení. Znění návrhu, jenž mj. otevírá v České republice možnost pěstovat pro léčbu (jinak zakázané) netechnické konopí, a to prostřednictvím licencovaných pěstitelů, je výstupem dvou expertních pracovních skupin, které vedl děkan 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze prof. Tomáš Zima pod patronátem předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR paní Miroslavy Němcové a předsedy Vlády ČR Petra Nečase. Podle poslaneckého návrhu bude na licencované pěstitele v souladu s Jednotnou úmluvou OSN o omamných a psychotropních látkách z roku 1961[1], jíž je Česká republika signatářem, dohlížet agentura (podle poslaneckého návrhu jí bude Státní ústav pro kontrolu léčiv).

Samopěstování psychotropního konopí pro léčbu nebo jakýkoli jiný účel Úmluva zakazuje. Dokud od ní Česká republika neodstoupí, nemůže její Parlament přijmout zákon, který by byl v rozporu s mezinárodními závazky státu. Petiční výbor připouští, že v dlouhodobém horizontu nelze vyloučit změny výše zmiňované Jednotné úmluvy OSN. Pokud k nim ale vůbec dojde, pak nejdříve během několika let nebo dokonce desítek let.  Poslanecký návrh z platné Úmluvy vychází, a tak je přijatelný pro české zákonodárce napříč politickým spektrem. To je extrémně důležité s ohledem na rychlost změn, na něž čekají pacienti, kteří se konopím již léčí, nebo je chtějí začít využívat k léčbě či jim je chce předepsat jejich lékař.

Pacienti si konopí pěstovat nechtějí

Drtivá většina vážně nemocných, pro něž je léčebné konopí indikováno, nemá zájem si léčivo pěstovat a připravovat; jasně to deklarovali jejich zástupci 26. června 2012 na tiskové konferenci pacientské organizace Koalice pro zdraví[2]. Vede je k tomu vedle vlastního zdravotního stavu, který zahradnické práce často zcela vylučuje, zejména potřeba jistoty co do kvality, objemu, účinnosti, bezpečnosti a nepřerušované dostupnosti produktu v čase. Pacienty od samopěstování odrazuje také váhavý přístup řady lékařů k látce, jež není standardizovaným, v lékopisu obsaženým léčivým prostředkem. Vyjádření aktivistů, která se snaží nemocné postavit do role bezvýhradných zastánců “samopěstování,” považuje Petiční výbor za manipulaci – ať už vyjádřeními nemocných, nebo jimi samotnými. Právě omezená nebo nulová kontrola pěstování psychotropního konopí a jeho skutečného využití je cílem aktivistických skupin a dalších subjektů, jež za ni lobbují.

Pro dostupnost léčebného konopí pacientům je klíčová cena

Bez ohledu na výše uvedené si je Petiční výbor za léčebné konopí plně vědom obav pacientů z nákladnosti preparátu z konopí; tyto obavy pak mohou významně motivovat prohlášení některých pacientů či jejich blízkých ve prospěch “samopěstování”.

Cena léčebného konopí pro pacienty přitom bude závislá na dvou faktorech – na pěstování léčebného konopí na území České republiky a na úhradové politice ve věci léčebného konopí. Poslanecký návrh pěstování v ČR umožňuje a všechny odborné analýzy je pro ČR důrazně doporučují. Udělení licencí více než třem a méně než deseti pěstitelům, které někteří aktivisté označují za „byznys pro vyvolené“, je přitom jediný způsob, jak v souladu s mezinárodními úmluvami dosáhnout konkurence – tedy co nejnižší ceny a co nejvyšší kvality. Pokud by poslanci neumožnili konkurenci mezi dovozcem a domácími pěstiteli, rozhodli by tím o absurdně vysoké ceně monopolně dováženého léčebného konopí ze zemí s významně dražší pracovní silou, a tím o odporu pojišťoven i státních orgánů k jeho úhradě ze zdravotního pojištění.  To by znamenalo minimální legální dostupnost pro nemocné.

Petiční výbor za léčebné konopí se současně cítí povinen upozornit veřejnost na váhavý přístup Ministerstva zdravotnictví ČR, které požaduje odložení pěstování léčebného konopí v ČR na co nejdelší dobu, po kterou by konopí bylo dováženo od holandského monopolního dovozce. MZd ČR se rovněž vyjadřuje krajně nejednoznačně stran úhrady léčebného konopí a preparátů z něj ze zdravotního pojištění. MZd ČR svými prohlášeními cíleně nebo nevědomě pracuje na extrémně vysoké koncové ceně léčebného konopí, která by je zcela znepřístupnila lege artis indikovaným pacientům, a významně přispívá k jejich obavám.

Petiční výbor tímto žádá zákonodárce o vyjádření jednoznačné podpory plné úhradě léčebného konopí vypěstovaného v České republice indikovaným nemocným a doufá v nalezení nadstranické a institucionální shody také v tomto klíčovém faktoru dostupnosti léčby.

 

Za Petiční výbor „Petice za legislativní změny zpřístupňující pacientům v České republice léčbu konopím a umožňující jeho výzkum“

Ing. Mgr. Vendula Běláčková, tisková mluvčí Petičního výboru

email: belackova.vendula@resad.cz

tel.: 721 818 692


 

[1] http://www.unodc.org/pdf/convention_1961_en.pdf

[2] http://www.koaliceprozdravi.cz/