Prof. MUDr. Zdeněk Kolář, CSc., člen petičního výboru

Vedoucí laboratoře pro molekulární patologii Lékařské fakulty UP Olomouc a bývalý děkan Lékařské fakulty UP Olomouc připomíná: "Olomoucká lékařská fakulta, s níž jsem spojil svůj vědecký život, byla kdysi ve výzkumu fascinujících léčebných vlastností konopí a látek z něj celosvětovým premiantem."

"Olomoucká lékařská fakulta, s níž jsem spojil svůj vědecký život, byla kdysi ve výzkumu fascinujících léčebných vlastností konopí a látek z něj celosvětovým premiantem; tým kolem profesorů Kubelíka a Šantavého již v padesátých letech připravil na dané téma ucelenou monografii, která se ukázala nejen mimořádně kvalitní svým obsahem a konceptualizací, ale i svým vizionářstvím. Přítel a kolega Hanuš v Olomouci po desetiletí psychotropní konopí na pokusném políčku pěstoval a připravoval z něj magistra liter tinktury. Nemohu se smířit se současným stavem, kdy je díky nevyhovující a nesmyslné legislativě v naší zemi něco takového nemožné a nemocní i vědci a lékaři jsou ignorováni a vyháněni na hranu zákona nebo zcela mimo jeho rámec.“

 • Období 1978-1980: asistent, Ústav patologie, Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
 • 1990-1997: docent, Ústav patologie, Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
 • 1997-dosud: profesor, Ústav patologie, Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
 • 2000-2004: vedoucí Ústavu patologie, Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
 • 2004-2011 zástupce vedoucího Ústavu patologie, Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
 • 1998-dosud: vedoucí Laboratoře molekulární patologie, Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
 • od roku 2011 vedoucí Ústavu klinické a molekulární patologiem Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci a Fakultní Nemocnice Olomouc.


Povolání nebo vykonávaná funkce 1994-1997:

 • proděkan pro vědu, výzkum a zahraniční styky
 • 2004-2011: děkan Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci,
 • 2004-dosud: člen Vědecké rady Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
 • 2004-2011: předseda Vědecké rady Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
 • 1998-2010: člen Vědecké rady Lékařské fakulty Masarykovy Univerzity v Brně
 • 2004 – 2006: člen Vědecké rady Ministerstva zdravotnictví ČR
 • 2007-dosud: člen Vědecké rady Interní grantové agentury Ministerstva Zdravotnictví ČR
 • 2004-dosud: člen Vědecké rady Ostravské univerzity
 • 2004-dosud: člen Vědecké rady Fakultě zdravotnických studií Ostravské Univerzity v Ostravě
 • 2004-dosud: člen Jeseniovy Lékařské Fakulty Univerzity Komenského v Martině
 • 2004- dosud: člen kolegia rektora Univerzity Palackého v Olomouci
 • 2009-dosud: člen Výboru pro zdravotnictví Zastupitelstva Olomouckého kraje


Hlavní pracovní náplň a oblasti odpovědnosti:

 • VŠ výuka – 33 let praxe
 • školící činnost - školitel řady pregraduálních a postgraduálních studentů
 • vědecké zájmy - onkopatologie, experimentální patologie, molekulární patologie
 • grantová činnost - dříve: člen komise 05 IGA MZ ČR a 204 GAČR; aktivní hodnotitel velkého množství vstupních přihlášek a průběžných i závěrečných zpráv GAČR, IGA, FRVŠ, IGA AV ČR, IGA UK, nyní: člen hodnotícího panelu P302 GAČR, hlavní řešitel i spoluřešitel řady grantových projektů IGA MZ ČR, GAČR, 7.RP EU, atd. (jen v roce 2010 generace více než 10 mil. Kč z těchto projektů), spoludržitel 2 patentů
 • publikační aktivita - autor a spoluautor více než 180 původních a přehledových prací, 3 učebních textů, 1 monografie a 4 kapitol v našich i zahraničních učebnicích a monografiích
 • přednášková aktivita - více než 150 veřejných presentací
 • citační ohlas k začátku roku 2011 (893 bez autocitací , z toho 633 dle SCI, H-index 14).
 • člen různých oborových rad DSP a komisí pro obhajoby doktorských disertačních prací v Olomouci, Brně a Plzni
 • člen zkušební komise MZ ČR pro atestační zkoušky v oboru patologická anatomie, člen akreditační komise MZ ČR pro patologickou anatomii
 • člen Rady Ústavu molekulární a translační medicíny UP.


Držitel pamětní medaile UP z roku 1997, držitel stříbrné medaile UP z roku 2003, držitel medaile LF MU v Brně udělené v roce 2010 za dlouholetou spolupráci, spoludržitel Ceny ministra zdravotnictví ČR za rok 1997, Cena děkana LF UP za významnou publiíkační činnost v roce 2003.

Vzdělání, odborná příprava a školení:

 • MUDr. - Lékařská fakulta Univerzity Palackého, Olomouc, 1977 (stomatologie), 1979 (všeobecné lékařství), CSc. - LF UP, Olomouc 1984,
 • 1. atestace, obor patologie, Praha 1988 - Doc. - MŠMT ČR 1990
 • 2. atestace, obor patologie, Praha 1992, Prof. - obor patologie, MŠMT ČR 1997.


Dosažená kvalifikace Doktor medicíny s druhou atestací, kandidát věd, profesor patologie.
Hlavní předměty / profesní dovednosti:

 • onkopatologie
 • experimentální patologie
 • molekulární patologie