MUDr. Tomáš Zábranský, PhD., člen petičního výboru

Tomáš Zábranský, drogový epidemiolog a spoluautor publikace o konopí, kterou vydalo nakladatelství Grada v roce 2008, upozorňuje na konsensus, který panuje ohledně léčebného využití konopí: " Parlamentní seminář za účasti politiků, státních úředníků, nemocných a odborníků v dubnu 2010 dospěl k jasným a jednoznačným závěrům: "Léčebné konopí je třeba nemocným zpřístupnit a existuje poměrně jednoduchý a jasně definovaný sled kroků, jimž toho lze dosáhnout."

"Léčebnými účinky konopí a konopných látek se intenzivněji zabývám cca od roku 2007, kdy jsem toto téma zpracovával pro dosud nejobsáhlejší českou monografii o konopí, jež vyšla o dva roky později. Můj stupňující se zájem o tuto problematiku a její stále narůstající aktuálnost pro české nemocné nakonec vyústily v organizování parlamentního semináře pod záštitou našeho děkana, prof. Tomáše Zimy, a tehdejšího poslance dr. Ivana Langera. Parlamentní seminář za účasti politiků, státních úředníků, nemocných a odborníků v dubnu 2010 dospěl k jasným a jednoznačným závěrům: léčebné konopí je třeba nemocným zpřístupnit a existuje poměrně jednoduchý a jasně definovaný sled kroků, jimž toho lze dosáhnout."

"Po více než roce se ale - navzdory loňským deklaracím politiků a zástupců státních úřadů a ministerstev - situace nikam neposunula. Jinými slovy, náš stát svým nevyhovujícím, zastaralým zákonem stále vytlačuje několik desítek tisíc Čechů a Češek, jež se konopím nebo extrakty z něj léčí, do pozice zločinců. To je v civilizované společnosti nepřípustné. Petici považuji za šanci razantněji ukázat, co už víme z mnoha výzkumů veřejného mínění: zpřístupnění léčivého konopí nemocným podporuje drtivá většina českých voličů a přejí si, aby jejich zástupci a státní zaměstnanci tuto jejich vůli bez odkladů a vytáček převedli do zákonů a dalších norem – aby konopí mohlo pomáhat těm, jimž pomáhat může, za co nejnižších nákladů a co nejbezpečněji jak pro pacienty samotné, tak pro společnost."

Absolvoval Lékařskou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. Na téže fakultě získal v roce 2001 titul Ph.D. v epidemiologii, hygieně a preventivním lékařství.

Byl vedoucím studie PAD, která na zakázku vlády ověřovala dopady novelizace drogové legislativy v České republice po roce 1998. V letech 1999-2001 zodpovídal v rámci projektu Phare za ustavení Národního monitorovacího střediska pro drogy a drogové závislosti v ČR. V letech 2003-2004 působil v USA jako stipendista na Bloomberg School of Public Health, Johns Hopkins University a jako spolupracující výzkumník Národního institutu pro otázky zneužívání drog (NIDA) a Centra pro výzkum drogové politiky think-tanku RAND Corp.

V současnosti je vedoucím pro vědu a výzkum Centra adiktologie Psychiatrické kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Všeobecné fakultn nemonice v Praze a externím spolupracovníkem Národního monitorovacího střediska pro drogy a drogové závislosti; pracuje také jako drogový epidemiolog pro OSN a v projektech financovaných Evropskou komisí. Externě vyučuje drogovou epidemiologii na své alma mater.

Autor více než šedesáti recenzovaných publikací je členem redakčních rad dvou zahraničních (Journal of Drug Issues, Harm Reduction Journal) a jednoho domácího (Adiktologie) vědeckého časopisu, několika domácích odborných společností, Mezinárodního think-tanku pro analýzy drogové politiky (Velká Británie) a Referenční skupiny OSN pro otázky HIV/AIDS a užívání drog. Publikuje také v denním tisku a časopisech.