Petice za léčebné využití konopí a jeho výzkum - prohlášení petičního výboru

Jsme přesvědčeni, že držitelé rozhodovacích pravomocí v oblasti medicíny a regulace léčiv nevnímají širokou podporu léčebnému využití konopí mezi občany České republiky a neuvědomují si, s jakou netrpělivostí a nadějemi na ni čekají pacienti, jimž standardní léčba nepomáhá nebo způsobuje značné obtíže. Proto jsme se rozhodli iniciovat petici, jejímž cílem je upozornit zákonodárce a další příslušné instituce na význam, který tomuto tématu přikládají odborníci a široká veřejnost.

Petice navazuje na odborný seminář, jenž se uskutečnil na půdě Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v dubnu 2010 pod záštitou poslance MUDr. Mgr. Ivana Langra a děkana 1. lékařské fakulty UK v Praze, prof. MUDr. Tomáše Zimy, DrSc., MBA . Hlavním výstupem semináře bylo zjištění, že mezi politiky a zúčastněnými institucemi, od Národní protidrogové centrály, přes Státní ústav pro kontrolu léčiv, po Inspektorát pro kontrolu omamných látek panuje shoda, že pokud je konopí účinným preparátem na léčbu celé řady onemocnění, nebudou jeho využití ve výzkumu a následně v léčbě v České republice kladeny překážky. Poskytování konopí pro léčebné účely je totiž v souladu s mezinárodními úmluvami OSN, jež upravují světovou prohibici drog.

Seminář současně identifikoval potřebné legislativní změny a institucionální kroky nutné pro zpřístupnění léčby konopím pacientům v České republice a k jeho výzkumu. K jeho zavedení v České republice je třeba upravit zákon č. 167/1998, Sb., o návykových látkách, který v ČR zakazuje jakékoli pěstování konopí s obsahem THC vyšším než 0,3 % a jde tak nad rámec uvedených mezinárodních úmluv OSN. Dále je třeba určit instituci, která bude pěstování konopí pro účel výzkumu a léčby kontrolovat a která tak zamezí jeho úniku na černý trh, a registrovat konopí jako účinnou látku.

Od konání parlamentního semináře, jehož výstupy jsou zveřejněny na www.adiktologie.cz/seminar uběhl více než jeden kalendářní rok, příslušné orgány a zákonodárci však dosud nenašli společnou vůli a nevyvinuli iniciativu, která by léčebné využití konopí a jeho výzkum v České republice umožnila. Současný stav přitom považujeme za narušení ústavních práv občanů České republiky na ochranu zdraví podle Listiny základních práv a svobod a za porušení mezinárodních úmluv o zdravotních a sociálních právech, jež Česká republika uznává za závazné. Jménem nemocných, kteří čekají na zpřístupnění léčby konopím, děkujeme za Vaši podporu vyjádřenou podpisy petice od Vás i Vašich blízkých.

S úctou, petiční výbor